Общи условия за ползване на ARTDESHINE.BG

ARTDESHINE.BG e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.artdeshine.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ARTDESHINE.BG стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ARTDESHINE.BG и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ARTDESHINE.BG чрез интерфейса на страницата на ARTDESHINE.BG, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ARTDESHINE.BG;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ARTDESHINE.BG, съгласно поддържаните от ARTDESHINE.BG начини за разплащане

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ARTDESHINE.BG;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ARTDESHINE.BG в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ARTDESHINE.BG чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.artdeshine.bg или друго средство за комуникация от разстояние

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави лично или чрез трето лице и да прехвърли/осигури прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ARTDESHINE.BG и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ARTDESHINE.BG в Интернет